5logo

  facebook   youtube

קהילת סובב באר שבע

beer sheva surroundingמובילות הקהילה: 

פאינה פרצב  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

יניב סופן   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מי אנחנו: קהילת מורים שבאה ממרחקים (מהערבה ועד קרית גת) ללמוד, להעשיר, לשתף ולחלוק, מתוך אמונה שההתפתחות המקצועית שלנו תקדם את התלמידים שלנו לגבהים חדשים.

 

 

 


הסדנה: הערך |המוסף| של בחינות הבגרות

הסדנה עוסקת בניתוח שאלות מבחינות הבגרות חורף התשע"ז בשני השאלונים.

• מה ניתן ללמוד מהשאלות על אופיין ורמת החשיבה הנדרשת?

• האם ניתן לפתור את השאלות בדרכים שונות?

• לאילו שגיאות של תלמידים ניתן לצפות וכיצד ניתן למנוע אותן? אילו שגיאות התגלו בבדיקה?

• כיצד ניתן למנף את שאלות המבחן לשאלות למידה וחקר? ובפרט, הסתכלנו על שאלות חקירה של פונקציות ובחנו דרכים לחקירה איכותנית שלהן (ללא שימוש בנגזרת).

composed functions


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small