5logo

  facebook   youtube

מהי קהילה לומדת?

"קהילה לומדת היא קבוצה של אנשים שלחבריה מכנה משותףאו אינטרס משותף. בקהילה מתקיים תהליך פעיל ,דינאמי  ומתמשך בו לומדים חבריה יחד, מתוך שיתוף, אחריות, מחויבות לקבוצה, התחלקות בידע ורפלקציה אישית וקבוצתית"

קורלנד, ח' ושחף-ברזילי, ר' (2013).


מהי קהילת מורים מקצועית לומדת?

"מורים בקהילה מקצועית לומדת נפגשים בקביעות, חוקרים את הקשר בין הפרקטיקה לבין תוצרי הלמידה של תלמידיהם, מנתחים את תהליכי ההוראה והלמידה, מסיקים מסקנות ומבצעים שינויים במטרה לשפר את ההוראה שלהם ואת הלמידה של תלמידיהם"

בלנגה, לנדלר-פרדו ושחר 2011 בתוך יפה בניה, יגאל יעקובזון, ינון צדיק, אבני ראשה


קהילת מורים

"מורים צריכים להיות חברים בקהילות שבהן הם יכולים לחקור את דרכי ההוראה שלהם באופן פעיל ומתוך תשוקה, שבהן הם יכולים להקדיש מחשבהרפלקטיבית עקיבה והולמת לפרקטיקות שבן הם נוקטים ולתוצאותיהן הלכה למעשה, כאשר הם יכולים לפעול תוך שיתוף פעולה זה עם זה, לחקור, לדון, לגלות וללמוד זה מזה בנוגע למה שקורה כאשר גורם המקריות פועל בהוראה שלהם, ובכך הם יכולים כחברים בקהילייה, ליצור בסיס ידע החורג מעבר למה שכל אחד מהם יכול ללמוד בבידוד האופייני לכתה הנוכחית" 

לי שולמן , מכון מנדל למנהיגות, 1997


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small