5logo

  facebook   youtube

אתר המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי נועד להכשיר, לפתח ולטפח מנהיגות מקצועית בחינוך המתמטי בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה בישראל. פעילות המרכז מבוססת על האמונה כי למידת המתמטיקה בסביבת לימודים וויזואלית, אינטראקטיבית ודינאמית מזמנתלמידה משמעותית. 

המרכז פועל על פי שלוש הנחות:

  • פעילות המרכז תואמת ליעדים שהוגדרו על ידי משרד החינוך והפיקוח על הוראת המתמטיקה ונעשית בשיתוף פעולה איתם.
  • המרכז מהווה גשר בין המחקר האקדמי בתחום החינוך המתמטי ובתי הספר ברחבי הארץ.
  • כמרכז ארצי אנו פועלים לחשוף ולשקף את העשייה בתחום החינוך המתמטי בארץ ובעולם ולהביא עשייה זו לידיעת כלל המורים למתמטיקה. 
    בהתאם לכך חרטנו על דגלנו את שיתוף הפעולה עם כל הגורמים העוסקים בחינוך המתמטי בארץ.

קהל היעד של פעילות המרכז

  • מורים ומורים מובילים למתמטיקה בחט"ב ובחט"ע.
  • רכזי מקצוע
  • מדריכים
  • מורי מורים
  • פרחי הוראה וסטודנטים

המרכז משרת את כל המגזרים מכל חלקי הארץ - ממלכתי, ממלכתי-דתי, מגזר דוברי הערבית.


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small