5logo

  facebook   youtube

מהי קהילה לומדת?

"קהילה לומדת היא קבוצה של אנשים שלחבריה מכנה משותףאו אינטרס משותף. בקהילה מתקיים תהליך פעיל ,דינאמי  ומתמשך בו לומדים חבריה יחד, מתוך שיתוף, אחריות, מחויבות לקבוצה, התחלקות בידע ורפלקציה אישית וקבוצתית"

קורלנד, ח' ושחף-ברזילי, ר' (2013).


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small