5logo

  facebook   youtube

שטיח סירפינסקי

Sierpinski triangle capturנושא: סדרות.

תקציר: פעילות זאת יכולה להשתלב בהוראה בכיתה למטרות הבאות:

         -          להציג את התרבות של המתמטיקה וההנאה מיופיה.

         -          קישוריות של נושאים מתוכנית הלימודים ומעבר לה.

         -          מתמטיקה כיצירה (Recreational mathematics ).

         -          פעילות משותפת לכל הכיתה ולכל הרמות.

         -          יצירת אווירה מתמטית בכיתה וקישוטה.

פעילות: סדנה.

 


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small