5logo

  facebook   youtube

גלגולה של בעיה

the turn of a problemנושא: גאומטריה

תקציר: תיאור של סיטואציה מהכיתה בה פתרו בעיה מהספר בה נתונים עודפים המובילים לפתרונות סותרים זה את זה .

חקירה דינמית של הבעיה הובילה לדיון מעניין ולתוצאות מפתיעות.

ניתוח הבעיה מוביל לחקר מעגל אפולוניוס ומשפטי חוצי זוויות (הפנימית והחיצונית). למורים ולתלמידים מתקדמים אפשר להרחיב את החקירה למקומות גיאומטריים דומים נוספים.

עיסוק בבעיה תורם לפיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית.

פעילות: סדנה, מצגת.

 


 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small