5logo

  facebook   youtube

גאומטריה

מרובעים במרחב

squares in space captureנושא: גאומטריה.

תקציר: פעילות חקר בשניי שלבים. בשלב הראשון חקר בעזרת גאוגברה איזה מרובע מתקבל מחיבור אמצעי צלעותיו ויחס השטחים של המרובעים. הצעה גם להמשיך תהליך זה מספר רב של פעמים ולקבל "בבושקה" של מרובעים החסומים זה בזה. בשלב השני הרחבת השאלה למרחב.

פעילות: סדנה.

מצורף: דף משימות

 


יחס שטחים לא דומים

non similar areas ratio captureנושא: גאומטריה.

תקציר: הסדנה "יחס בין שטחי צורות לא דומות" היא יחידת הוראה המתבססת על משפט 37 מספר היסוד של אוקלידוס על ישרים מקבילים: "שני משולשים החסומים בין שני מקבילים ובעלי צלע משותפת, המונחת על אחד הישרים, שווים בשטחם."
הרעיון של הסדנה עלה מחוסר התיחסות לנושא בנפרד בספרי לימוד. אנחנו, מורי 5 יח' מכירים את התרגילים ופותרים לא מעט כאלו במהלך ההוראה בנושא "חישוב שטחים" גם בגיאומטריה אוקלידית וגם בטריגונומטריה. אנו מוצאים כי חשוב להתייחס ליישום של משפט זה בתרגילים שונים באופן מרוכז.

פעילות: סדנה.

מצורף: מצגת

 


משימת חקר סביב מאמר

נושא: גאומטריה.

תקציר: סדנה סביב המאמר, ניסוח של בעיות חקר חדשות בסביבת גאומטריה דינמית (DGE) בעיות הנוצרות למטרת חקר ובעיות הנוצרות במהלך חקר, רוזה לייקין, על"ה 50.

הבעיה הגאומטרית עוסקת בגילוי קשרים בין תיכונים במשולש ויחסים אחרים. כולל דף הנחיות לעבודה בגאוגברה.

פעילות: סדנה.

מצופרים: - מצגת

               - דף הנחיות לעבודה בגאוגברה


 

משימה רבת פתרונות

multiple solution tasks Captureנושא: גאומטריה.

תקציר: בעיה בגאומטריה המזמנת פתרונות בדרכים שונות ושימוש בתחומים שונים במתמטיקה כגון טריגונומטריה,הנדסה אנליטית, וקטורים ומרוכבים.

פעילות:

- מטלה.

- פתרונות למשימה.

 

 

 


כל משולש הוא שווה שוקיים? פרדוקס

paradox isosceles triangleנושא: גאומטריה.

תקציר: בפעילות זו נציג רעיון לפעילות מפתיעה שיכולה להוות פתיח או סיכום בגיאומטריה במושגים של חוצה זווית ואנך אמצעי, הניתן לשלבו בכיתה י' או י''א אחרי או לפני שמלמדים מעגל חוסם משולש. בפעילות מוצג פרדוקס מאתגר העשוי לתרום לחדוד הבנת מושגים ולפיתוח חשיבה ביקורתית.

פעילות: סדנה.


משפט צ'בה וחברים- קווים מיוחדים במשולש

ceva theoremנושא: גאומטריה.

תקציר: בפעילות הכרות עם משפט מפורסם, משפט צ'בה: משפט המדבר על קטעים היוצאים מקודקודי משולש ונפגשים בנקודה אחת. אמנם המשפט אינו נלמד בתוכנית הלימודים, אך בפעילות הצעה לשלבו ולקשרו למשפטים של מפגש התיכונים, חוצי הזווית והגבהים במשולש. הפעילות מלווה ביישומים דינאמיים להמחשה ולחקירה.

פעילות: סדנה.

 

 

 


גלגולה של בעיה

the turn of a problemנושא: גאומטריה

תקציר: תיאור של סיטואציה מהכיתה בה פתרו בעיה מהספר בה נתונים עודפים המובילים לפתרונות סותרים זה את זה .

חקירה דינמית של הבעיה הובילה לדיון מעניין ולתוצאות מפתיעות.

ניתוח הבעיה מוביל לחקר מעגל אפולוניוס ומשפטי חוצי זוויות (הפנימית והחיצונית). למורים ולתלמידים מתקדמים אפשר להרחיב את החקירה למקומות גיאומטריים דומים נוספים.

עיסוק בבעיה תורם לפיתוח חשיבה ביקורתית ויצירתית.

פעילות: סדנה, מצגת.

 


 

שטח בריבוע

square area geometry with functionsנושא: גאומטריה

תקציר: פעילות חקר לפי האסטרטגיה של  "מה אם לא?". את הפעילות ניתן לשלב בהוראת הגאומטריה עם קישור לפונקציות בכיתה י' או י"א.

הפעילות פותחת בשאלה שגרתית מספרי הלימוד המעודדת מציאה ופיתוח של פתרונות שונים, ומכוונת אל הכללה.

בפעילות מוצגת גם שיטה של הסתכלות על בעיות גיאומטריות עם שטחים ויחסים בעזרת סריג (רשתות).

ידע דרוש: תכונות של מקבילית, קטעים אמצעים במשולש ובטרפז, שטח, קטעים פרופרציוניים, משולשים דומים.

פעילות: הסדנה "גאומטריה עם קישור לפונקציה", דף פעילות.

 

 


 

תעלת אפולוניוס

apollonius canalנושא: גאומטריה

תקציר: בפעילות סרטון קצר המספר את הסיפור ההיסטורי המרתק של בניית תעלת אפולוניוס המתבסס על רעיון הדמיון. הסרטון מתאים להצגה כפתיחת נושא הדמיון ושילוב ההסטוריה בשיעורי המתמטיקה.

הפעילות מלווה ביישומון ומדריך לבניית היישומון.

פעילות: מדריך לבניית יישום דינאמי, דף פעילות.

 

 


 

מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small