5logo

  facebook   youtube

משפט צ'בה וחברים- קווים מיוחדים במשולש

ceva theoremנושא: גאומטריה.

תקציר: בפעילות הכרות עם משפט מפורסם, משפט צ'בה: משפט המדבר על קטעים היוצאים מקודקודי משולש ונפגשים בנקודה אחת. אמנם המשפט אינו נלמד בתוכנית הלימודים, אך בפעילות הצעה לשלבו ולקשרו למשפטים של מפגש התיכונים, חוצי הזווית והגבהים במשולש. הפעילות מלווה ביישומים דינאמיים להמחשה ולחקירה.

פעילות: סדנה.

 

 

 


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small