5logo

  facebook   youtube

כל משולש הוא שווה שוקיים? פרדוקס

paradox isosceles triangleנושא: גאומטריה.

תקציר: בפעילות זו נציג רעיון לפעילות מפתיעה שיכולה להוות פתיח או סיכום בגיאומטריה במושגים של חוצה זווית ואנך אמצעי, הניתן לשלבו בכיתה י' או י''א אחרי או לפני שמלמדים מעגל חוסם משולש. בפעילות מוצג פרדוקס מאתגר העשוי לתרום לחדוד הבנת מושגים ולפיתוח חשיבה ביקורתית.

פעילות: סדנה.


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small