5logo

  facebook   youtube

מרובעים במרחב

squares in space captureנושא: גאומטריה.

תקציר: פעילות חקר בשניי שלבים. בשלב הראשון חקר בעזרת גאוגברה איזה מרובע מתקבל מחיבור אמצעי צלעותיו ויחס השטחים של המרובעים. הצעה גם להמשיך תהליך זה מספר רב של פעמים ולקבל "בבושקה" של מרובעים החסומים זה בזה. בשלב השני הרחבת השאלה למרחב.

פעילות: סדנה.

מצורף: דף משימות

 


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small