5logo

  facebook   youtube

להצליח בסבירות גבוהה- סדנה בהסתברות

probabilityנושא: הסתברות.

תקציר: בסדנה פעילויות המעודדות חשיבה איכותנית וביקורתית בהסתברות. הסדנה משלבת שאלות מפתיעות בהסתברות, וכן שאלות העשויות לעורר קשיים בהבנה או כאלו שנוגדות את האינטואיציה. מוצגות דרכים שונות וייצוגים מגוונים לפתרון בעיות בהסתברות, גם באופן לא חישובי. דיון בשאלות בגרות בהן התגלו שגיאות אופייניות של תלמידים. קובץ מהלך הסדנה פותח בסקירה על חשיבות הוראת ההסתברות וקשיים אופיינים בהוראתה ובלמידתה.

פעילויות: סדנה, מצגת.

 


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small