5logo

  facebook   youtube

שונות

הצעה למפגש פתיחה

נושא: מפגש פתיחה

תקציר: הצעה למפגש פתיחה שמטרתו לחשוף לעקרונות הקהילה ולהדגים מבנה של מפגש

לחשוף את חברי הקהילה לעקרונות הקהילה תוך כדי פעילות סדנאית.

פעילות: סדנה

מצורף: 

   1. משחק דומינו - תחום טווח

   2. בין שני קווים - בעיה אחת ולה פתרונות רבים

   3. במבט נוסף - על בחינת הבגרות מתוך אתר מרכז המורים.


לטעות כדי ללמוד - 4 סיפורים מהכיתה

נושא: ללמוד מטעוייות

תקציר: בסדנה מוצגים סיפורים מהכיתה בה התגלו אצל התלמידים טעויות. נערך דיון כיצד ניתן להתמודד בכיתה עם השגיאות ומה ניתן ללמוד מהן. חלק מהטעויות מזמינות חקר.

סדנה זו היא סדנת המשך ל- טעות של תלמיד – מנוף ללמידה מעמיקה

פעילות: סדנה

מצורף: מצגת


טעות של תלמיד - מנוף ללמידה מעמיקה

נושא: ללמוד מטעוייות

תקציר: בסדנה מוצגת טעות של תלמיד בפתרון מערכת משוואות, נערך דיון על מהות הטעות ומקורה ועל החשיבות בטיפול משמעותי בשגיאות של תלמידים כמנוף ללמידה מעמיקה.

סדנת המשך - לטעות כדי ללמוד - 4 סיפורים מהכיתה.

פעילות: סדנה

מצורף: מצגת


מהי קהילה?


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


פעילויות לפי נושא

סדנאות מתמטיות למורים


פעילויות לפי סוג

סדנאות מתמטיות למורים


 

 


  highmath logo small